Cảm âm Beat Karaoke Gặp Người Đúng Lúc

Cảm âm Beat Karaoke Gặp Người Đúng Lúc
trích hocthoisao.com

Do Fa Sol Fa, Fa Fa Sol Fa
Fa Fa Sol La Re2 Mi2 Fa2
Re2 Re2 Do2 sDo2 La rFa Sol


Do Fa Sol Fa, Fa Fa Sol sLa
Fa Fa Sol sLa Re2 rMi2 Fa2
Re2 Re2 Do2 Do2 dRe2 La SolFa Fa Re Fa Re Fa2 Re2 Re2
Re2 Do2 Do2 La La Fa Sol
Fa Fa Fa Re Fa2 Sol2 Fa2
Fa2 dRe2d, Do2 La Do2 SolFa Mi Fa Re Fa2 Re2 Re2
Re2 Do2 Do2 Re2 La La Sol
Fa Sol Fa Mi Fa, Fa Sol sLa Sol Fa Mi Fa

Cảm âm Beat Karaoke Gặp Người Đúng Lúc, bản cảm âm hay xin được chia sẻ cho các bạn tiêu sáo cùng nhau thưởng thức, Xin cảm ơn các bạn