Cảm âm Hồ Trên Núi

Cảm âm Hồ Trên Núi
Núi hờ núi, thuyền ơ ớ ơ hờ thuyền
Mí rề mí, la đố rế đô son la
 Mây hờ mây, nước hờ nước
Son mì son, la son la 
 Thuyền ta ngược, thuyền ta xuôi
Son la mì, son la la
 giữa dòng nước bạc nhịp chèo ta bơi
 La son la mì son son la la 
 Ai đắp đập ai phá núi
 Sol la mì, sol sol la la 
Cho hồ nước đầy là mặt gương soi
 La sol la mì, sol sol la la 
Thuyền về là bến mới, ối a
La son-la la mí rế-mí, mí rế-mí 
 Cá nặng lưới đầy, hừ là
Rế-mí la rế-mí rế-đố, son la 
Cá nặng lưới đầy, ối à
 Rế-mí la rế-mí rế-đố, đố-rế la