Cảm âm Tân Thủy Hử ( Túy Hồng Nhan ) Bản Có Lời Dễ Thổi

Cảm âm Tân Thủy Hử ( Túy Hồng Nhan ) Bản Có Lời Dễ Thổi

Cảm âm trên tone Bb4 ( Si giáng ) dựa trên Beat gốc bài hát :

lá là là lá la là la…
Do2 la la do2 si sol la
là a la là là lá la
la do2 do2 la la mi2 re2
lá a là lá la là là lá la…
do2 si mi do2 si mi re sol mi
lá a à á a hà ha …
la mi re sol mi re mi
hà há há a a à à a …
la mi2 mi2 do2 si la sol mi la
há a ha à hà ha hà…
si sol sol re mi sol mi
là á là há á la là…
la mi2 re2 sol2 mi2 re2-do2-si
lá la lá là la…
si sol sol mi la sol la
há a há à hà a à…
mi2 re2 si sol sol la mi
há à há a hà há a…
do2 la si la la mi2 re2
há a a à à ha…
si la sol sol mi la
hà há a á a à hà ha…
la mi2 re2 do2 si sol la
hà há há ha ha hà hà ha…
la mi2 mi2 do2 si la sol mi la
há à hà hà ha hà…
do2 si la sol sol sol mi
là há là há a la a là
la mi2 re2 sol2 mi2 re2 do2 la
lá a là à la à la
si sol sol mi la sol la
há a há à hà a à…
mi2 re2 si la sol la mi
há à ha à hà á a…
si sol sol si sol la mi2 re2
há á a à hà à ha …
si la la sol sol mi la
hà há ha a à hà a…
la mi2 re2 si la sol sol la

Cảm âm sáo trúc Tân Thủy Hử ( Túy Hồng Nhan ) Bản Có Lời Dễ Thổi, bản cảm âm hay xin được chia sẻ cho các bạn tiêu sáo cùng nhau thưởng thức, Xin cảm ơn các bạn

Viết một bình luận